Bunnik, 21 februari 2023 - ODF heeft de uitrol versneld en het glasvezelnetwerk is de mijlpaal van 600.000 woningen gepasseerd, waardoor inmiddels meer dan 30 Nederlandse gemeenten zijn aangesloten. In plaats van in 2025 zoals gepland, zal ODF het doel van 1 miljoen woningen dit jaar al bereiken, na de aanvulling van de footprint met de overname van E-Fiber en de versnelling van de uitrol.


Hierdoor verhoogt ODF de doelstelling om tegen 2025 meer dan 2 miljoen woningen in steden en dorpen aan te sluiten. Het bedrijf biedt een open platform voor alle operators met concurrerende wholesale tarieven, waardoor providers op hun beurt lage glasvezeltarieven voor Nederlandse eindgebruikers kunnen bieden.


Gesteund door de glasvezelexpertise van medewerkers (o.a. met ervaring in Deutsche Glasfaser en Reggefiber) heeft ODF al voor 1,5 miljoen woningen turnkey bouwcontracten gesloten. Hierdoor kan het bedrijf  bouwprijzen vastleggen en zich indekken tegen de wereldwijde inflatiedruk. De uitrol is volledig gefinancierd met een mix van eigen en vreemd vermogen, waarmee meer dan EUR 1,8 miljard aan geschatte investeringen is gedekt. Het bedrijf kondigde onlangs ook een verhoging van haar schuldfaciliteiten tot EUR 1,15 miljard aan.


ODF onderzoekt voortdurend de markt voor aanvullende groeimogelijkheden door middel van overnames, waaronder de overname van bestaande glasvezelnetwerken en glasvezelnetwerken in aanbouw.

ODF is de grootste onafhankelijke open-access leverancier van glasvezelverbindingen in Nederland

ODF is de grootste onafhankelijke open-access leverancier van glasvezelverbindingen in Nederland.  Op het netwerk zijn al verschillende internetproviders actief, waaronder Odido, Trined, Fiber.nl en Freedom Internet, die profiteren van het aanbieden van best-in-class glasvezelverbindingen aan eindgebruikers door het upgraden van klanten van DSL en het werven van nieuwe klanten van oudere soorten breedbandinfrastructuur (voornamelijk DSL en Coax).   Open Dutch Fiber streeft ernaar zo veel mogelijk huishoudens in Nederland van concurrerende diensten via glasvezel te voorzien en tegelijkertijd voortdurend bij te dragen aan de digitalisering in Nederland. 


Floris van den Broek, CEO Open Dutch Fiber: "Ik ben trots op de 600.000 woningen die we samen met onze partners al hebben aangesloten op een snelle en stabiele glasvezelverbinding. In minder dan 2 jaar tijd hebben we het bedrijf opgericht en een aanzienlijk deel van het beoogde glasvezelnetwerk aangelegd. We hebben geconstateerd dat er een grote en toenemende vraag is naar snel en stabiel internet en daardoor zien we kans om onze uitrolambities te vergroten om nog meer Nederlandse woningen van glasvezel te voorzien."

Highlights:

Meer snelheid

De uitrol van ODF's glasvezelnetwerk verloopt veel sneller dan aanvankelijk gepland

Nieuw doel 2 miljoen

ODF stelt nieuw doel om meer dan 2 miljoen woningen aan te sluiten tegen 2025

600k woningen bereikt

•    600.000 woningen reeds bereikt, 1 miljoen tegen eind 2023

Financiële ondersteuning verzekerd

De versnelling wordt ondersteund door KKR- en DTCP-fondsen, alsmede door een verhoogde schuldfaciliteit van 1,15 miljard euro

Open Dutch Fiber reaches 600,000 homes; increases roll-out ambition to more than 2 million homes

Bunnik, 21 February – ODF has accelerated its roll-out and its network has passed the milestone of 600,000 homes, connecting more than 30 Dutch municipalities. Initially planned for 2025, ODF will already reach its target of 1 million homes this year, after complementing its footprint with the acquisition of E-Fiber and accelerating its roll-out.


Consequently, ODF increases its target to connect more than 2 million homes in urban and semi-urban areas by 2025. The company offers an open platform for all operators with competitive wholesale prices, thus enabling low fiber prices for Dutch end-customers. 


Backed by the fiber expertise of key employees (previously Deutsche Glasfaser and Reggefiber), ODF has already identified, designed with cutting edge technology, and secured turnkey construction contracts for 1.5 million homes. This enables the company to lock-in capex pricing and hedge its exposure against global inflationary pressure. The secured roll-out is fully financed with a mix of equity and debt, covering more than EUR 1.8bn of estimated investments. The company recently also announced an upsize to its debt facilities to EUR 1.15bn.


ODF continuously screens the market for additional non-organic growth opportunities, including the acquisition of existing fiber networks as well as fiber networks currently under construction.


ODF is the largest independent open-access supplier of fiber optic connections in the Netherlands.  Several internet providers are already active on the network, including Odido, Trined, Fiber.nl and Freedom Internet, which benefit from offering end-users best-in-class fiber connections through upgrading customers from DSL and acquiring new customers from older types of broadband infrastructure (mainly DSL and Coax).  ODF strives to provide competitive services via its fiber optic network to as many homes in the Netherlands as possible, while continuously contributing to the digitization in the Netherlands. 


Floris van den Broek, CEO Open Dutch Fiber: "I am proud of the 600,000 homes that we have already connected to a fast and stable fiber optic connection, together with our partners. In less than 2 years we have created the company and built a significant portion of our target fiber optic network. We have found that there is a high and increasing demand for fast and stable internet and as a result, we see an opportunity to increase our roll-out ambitions to cover even more Dutch homes with fiber.”


Highlights:

More speed

ODF’s fiber roll-out is progressing much quicker than initially planned

New target 2 mio

ODF sets new target to reach more than 2 million homes by 2025

600k reached

600,000 homes already reached, 1 million homes will be reached by the end of 2023

Financial back-up secured

The acceleration is backed by KKR and DTCP funds, as well as an upsized EUR 1.15bn debt facility

icons/arrow Terug