Open Dutch Fiber Logo

Voorkomen van graafschade

Hoe doen we dat?

Bij Open Dutch Fiber (ODF) begrijpen we hoe belangrijk het is om graafschade te voorkomen tijdens onze werkzaamheden. We beseffen dat graafwerkzaamheden inherent risico's met zich meebrengen, vooral als het gaat om het raken van ondergrondse infrastructuur. Onze hoogste prioriteit is om schades tot een minimum te beperken, en we nemen diverse maatregelen om dit te waarborgen:

1. Nauwe samenwerking met aannemers en toezichthouders

Wij werken nauw samen met onze aannemers en hebben naaste de toezichthouders van de gemeente, onze eigen inspecteurs om ervoor te zorgen dat het werk volgens de afgesproken richtlijnen wordt uitgevoerd. Dit zorgt voor een extra laag van controle en zekerheid.

2. Klic melding en proefsleuven

Onze aannemers doen een Klic (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) melding voordat ze beginnen met graven. Op basis hiervan ontvangen zij gegevens van het Kadaster om de kabels en leidingen van een locatie in te zien. En zo weten ze dus waar er wél en waar er níet gegraven kan worden. Als het te graven traject in de buurt komt van middenspanning of hoogspanning stroomkabels, of hogedruk gasleidingen, worden er proefsleuven gegraven volgens de CROW500-richtlijn. Dit is een nieuwe wettelijke richtlijn om zorgvuldig te graven en geeft informatie over onder- en bovengrondse netten. Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat er minder graafschades ontstaan. Bovendien wordt er altijd handmatig gegraven als er bestaande kabels of leidingen in de buurt zijn. Bij het maken van huisaansluitingen worden bestaande leidingen altijd voorzichtig handmatig vrij gelegd.

3. Veiligheid en Gezondheidsplanning (V&G)

Voordat er wordt gestart, stelt de aannemer een uitvoeringsplan op waarin wordt beschreven hoe schade aan bestaande kabels en leidingen wordt voorkomen. Dit plan wordt grondig beoordeeld door ons team bij ODF om de risico's tot een minimum te beperken.

Ondanks al onze inspanningen is het helaas niet altijd mogelijk om graafschades volledig te voorkomen. Sommige netwerken liggen niet altijd volgens de Klic-registratie, vanwege verouderde tekeningen en veranderende referentiepunten. Bovendien kunnen bestaande kabels en leidingen soms minder diep liggen dan verwacht vanwege de grondslag (hardheid van de bodem). In sommige gevallen kan de afsluiter van een gasleiding zich aan de bovenkant bevinden in plaats van – volgens de richtlijnen -  aan de onderkant.

Wanneer graafschades zich voordoen, reageren we onmiddellijk en doelgericht.

4. Snelle melding en actie

Elke schade moet direct worden gemeld aan de netbeheerder, hoofdaannemer en ODF. In geval van een gevaarlijke situatie, zoals een gaslek, wordt de brandweer onmiddellijk ingeschakeld en wordt de locatie rondom de schade ontruimd.

5. Toolbox meetings en training

Onze aannemers informeren hun onderaannemers via toolbox meetings over de juiste procedures bij schades. Door middel van een korte presentatie worden mensen aangezet tot nadenken over het veilig handelen tijdens het uitvoeren van hun dagelijkse taken. Dit zorgt ervoor dat medewerkers goed zijn getraind in hoe ze moeten handelen in geval van een schade.

6. Aansluiten bij overleggen met de branche en de overheid

Er zijn diverse overleggen met de branche en de overheid (ministerie van EZK), waarbij continu wordt gekeken hoe grafschades voorkomen kunnen worden. Ook wordt er in de overleggen nadrukkelijk gesproken over hoe bij schades de veiligheid kan worden gewaarborgd. ODF neemt actief deel aan deze overleggen en conformeert zich aan de afspraken en richtlijnen die hieruit voortkomen.

Veiligheid van bewoners voorop

We streven naar een veilige en zorgvuldige uitvoering van graafwerkzaamheden, waarbij de veiligheid van bewoners en medewerkers voorop staat. Als ODF houden we graafschades nauwlettend in de gaten en werken we samen met onze aannemers om risico's te minimaliseren.

De veiligheid en tevredenheid van bewoners en medewerkers zijn daarbij onze prioriteit, en we blijven ons inzetten om graafschade tot een minimum te beperken.