Bunnik, 11 juli 2023 – Glasvezelnetwerkbeheerder Open Dutch Fiber (ODF) heeft recentelijk nieuwe overeenkomsten gesloten voor de levering van diensten over het glasvezelnetwerk van ODF met een drietal operators; Fiber Operator, de Fiber Groep en Weserve. Hiermee krijgen bewoners en bedrijven in veel meer gebieden een grotere keuzevrijheid. De drie operators bedienen namelijk meerdere providers zoals Freedom Internet, TriNed, SNLR.nl, Fiber.nl, Fiber Zakelijk, Quinnect, Teleplaza, Multifiber, ONVI, Stipte en RapidXS. Het verder openstellen van het netwerk draagt bij aan de missie van Open Dutch Fiber om in 2025 2 miljoen huishoudens te hebben aangesloten op hun open glasvezelnetwerk en het bieden van keuzevrijheid aan alle Nederlandse adressen.

ODF biedt een open netwerk dat ‘pure dark fiber’ beschikbaar stelt, waardoor volledige concurrentie mogelijk is, tegen zeer concurrerende voorwaarden voor iedereen die gebruik maakt van het ODF-netwerk. De vandaag aangekondigde overeenkomsten zijn in lijn met de huidige trend in Nederland dat telecomoperators bestaande glasvezelnetwerken benutten, in plaats van opnieuw de straat open te breken om eigen glasvezelkabels te leggen.


Floris van den Broek, CEO van Open Dutch Fiber: "We zijn trots dat deze partijen zich aansluiten bij het glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber. We zetten ons in voor een open markt en vinden het belangrijk dat steeds meer partijen zich, naast onze hoofdhuurder Odido, bij ons aansluiten, zodat glasvezelnetwerk voor iedereen beschikbaar wordt. Het is daarbij goed om consumenten en bedrijven meer keuze te bieden en dat is wat deze nieuwe providers doen. Als een echt open netwerk willen we keuzevrijheid bieden aan alle gebruikers, ongeacht hun locatie of wensen.”


Paul van Wanrooij, Algemeen Directeur van Fiber Operator: “Fiber Operator is al jaren de grootste operator op de door Open Dutch Fiber overgenomen glasvezelnetwerken van E-Fiber. Op deze glasvezelnetwerken zijn wij verantwoordelijk voor de diensten van meerdere glasvezelproviders, waaronder onze zusterbedrijven TriNed en SNLR.nl. Het is dan ook meer dan logisch dat we onze samenwerking met Open Dutch Fiber voor de lange termijn hebben vastgelegd en dat wij als operator ook toetreden tot de bestaande en nieuwe glasvezelnetwerken van Open Dutch Fiber in Nederland.”


Robert Hesselman, CEO van de Fiber Groep: “De Fiber Groep is de laatste jaren hard gegroeid, zowel particulier als zakelijk. Wij krijgen daardoor steeds meer vraag naar levering van diensten op netwerken aangelegd door Open Dutch Fiber. Deze samenwerking is daarom een belangrijke stap. Hierdoor kunnen we meer klanten toegang geven tot supersnel internet via het glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber. Het open model van Open Dutch Fiber sluit perfect aan bij onze groeiambitie.”


Robert Nijhof, CEO van WeServe vult aan: “Weserve werkt al jaren op het E-fiber netwerk voor verschillende providers. Na de overname van E-fiber door Open Dutch Fiber is het een vanzelfsprekende stap om voor alle providers toegang te realiseren op het ODF-netwerk. Zo kunnen we onze groeiambities op het nieuwe en grotere ODF-netwerk voort te zetten.

Over Open Dutch Fiber

Open Dutch Fiber, het toonaangevende onafhankelijke, open-access Fiber-to-the-Home platform in Nederland, bouwt en exploiteert zijn netwerk in steden en dorpen en levert hoogwaardige glasvezelverbindingen aan Nederlandse woningen en bedrijven. Het platform, met aandeelhouders KKR en DTCP, heeft een open architectuur en maakt glasvezeldiensten beschikbaar voor alle operators in Nederland.

Over Fiber Operator

Met al bijna 25 jaar ervaring is Fiber Operator actief als schakel tussen de eigenaren van glasvezelnetwerken zoals Open Dutch Fiber en glasvezelproviders. Fiber Operator is op dit moment verantwoordelijk voor de dienstverlening van meer dan tien verschillende providers met een bereik van ruim één miljoen eindgebruikersadressen in Nederland

Over de Fiber Groep

De Fiber groep is een Nederlandse onderneming die al ruim 25 jaar gespecialiseerd is in het leveren van glasvezeldiensten aan: consumenten, MKB, zorginstellingen, projectontwikkelaars, vve’s, studenten en woningbouwverenigingen.

Over Weserve

Weserve is een van oorsprong Twentse provider die sinds 2003 actief is op de Nederlandse markt. Als provider van zakelijke glasvezeldiensten is Weserve gespecialiseerd in het leveren van een passend aanbod in: de industriële sector, de agrarische sector, het onderwijs, de gezondheidszorg en de recreatieve sector. Over het netwerk van Weserve leveren Multifiber, ONVI, Stipte en RapidXS haar diensten aan de consumentenmarkt. Multifiber beheert naast internetdiensten ook een eigen televisieplatform.

Open Dutch Fiber further opens up fiber network with the arrival of 3 new operators

Bunnik, July 11, 2023 - Fiber network operator Open Dutch Fiber (ODF) recently signed new agreements with three operators, Fiber Operator, The Fiber Group and Weserve, for the provision of services over ODF's fiber optic network. This gives residents and businesses in many more areas greater freedom of choice. This is because the three operators serve multiple providers such as Freedom Internet, TriNed, SNLR.nl, Fiber.nl, Fiber Zakelijk, Quinnect, Teleplaza, Multifiber, ONVI, Stipte and RapidXS. Further opening up the network contributes to Open Dutch Fiber's mission to have 2 million households connected to their open fiber network by 2025 and to offer freedom of choice to all homes in the Netherlands.

ODF provides an open network offering pure dark fiber, allowing full competition capabilities at very competitive terms for anyone using the ODF-network. The deals announced today are in line with the current leading trend in the Netherlands that telecom operators use existing fiber networks in a wholesale model, rather than digging up the streets again to lay their own fiber cables.


Floris van den Broek, CEO of Open Dutch Fiber: "We are proud to see these parties joining Open Dutch Fiber's fiber network next to our anchor tenant Odido. We are committed to an open market and find it important that more and more parties join us, so that the fiber optic network becomes available to everyone. In doing so, it is good to offer consumers and businesses more choice and that is what these new providers can deliver. As a truly open network, we want to offer freedom of choice to anyone, regardless of their location or wishes."


Paul van Wanrooij, CEO of Fiber Operator: "For years, Fiber Operator has been the largest operator on E-Fiber's fiber optic networks acquired by Open Dutch Fiber. On these fiber optic networks, we are responsible for the services of multiple fiber optic providers, including our sister companies TriNed and SNLR.nl. It is therefore more than logical that we have established our long-term cooperation with Open Dutch Fiber and that we, as an operator, will also join Open Dutch Fiber's existing and new fiber optic networks in the Netherlands."


Robert Hesselman, CEO of de Fiber Groep: "De Fiber Groep has grown rapidly in recent years, in both residential and business customers. As a result, we are receiving increasing demand for the delivery of services on networks constructed by Open Dutch Fiber. This cooperation is therefore an important step. It allows us to provide more customers with access to superfast internet via Open Dutch Fiber's fiber optic network. Open Dutch Fiber's open model fits perfectly with our growth ambition."


Robert Nijhof, CEO of WeServe adds: "Weserve has been operating on the E-fiber network with several providers for years. After the acquisition of E-fiber by Open Dutch Fiber, it is a natural step to realize access on the ODF network for all providers. This will allow us to continue our growth ambitions on the new and larger ODF-network."

About Open Dutch Fiber

Open Dutch Fiber, the leading independent, open-access Fiber-to-the-Home platform in the Netherlands, builds and operates its network in urban and semi-urban areas and provides high-quality fiber optic connections to Dutch homes and businesses. The platform, with shareholders KKR and DTCP, has an open architecture and makes fiber optic services available to all operators in the Netherlands.

About Fiber Operator

With almost 25 years of experience, Fiber Operator operates as a link between the owners of fiber optic networks such as Open Dutch Fiber and fiber optic providers. Fiber Operator is currently responsible for the services of more than ten different providers with a reach of over one million end-user addresses in the Netherlands.

About de Fiber Groep

De Fiber Groep is a Dutch company that has specialized for over 25 years in providing fiber optic services to: consumers, SMEs, healthcare institutions, project developers, owners associations, students and housing associations.

About Weserve

Weserve is a provider of Twente origin that has been active in the Dutch market since 2003. As a provider of business fiber optic services, Weserve specializes in providing a suitable offer in: the industrial sector, the agricultural sector, education, healthcare and the recreational sector. Over Weserve's network, Multifiber, ONVI, Stipte and RapidXS provide their services to the consumer market. In addition to Internet services, Multifiber also operates its own television platform.

icons/arrow Terug