Privacy statement Open Dutch Fiber B.V.


Dit privacy statement heeft betrekking op diensten van Open Dutch Fiber B.V. (“wij” of “ons”), gevestigd aan Kosterijland 50 (3981 AJ) te Bunnik ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 81920717. 

In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen met betrekking tot het gebruik van onze website https://www.opendutchfiber.nl (hierna: "Website"), hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.


1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. Wij verwerken de navolgende persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze Website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


1.1 Contact in het kader van onze dienstverlening

Via de Website kunt u contact met ons opnemen in het kader van onze dienstverlening: het realiseren, onderhouden en beheren van het glasvezelnetwerk en uw glasvezelaansluiting. Zo kunt u via een postcode checker uw postcode invullen om te controleren of wij een glasvezelaansluiting leveren in het gebied waar u woont of, in het geval van hoogbouw, uw adres en contactgegevens verstrekken om u aan te sluiten op ons netwerk. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en zullen uw gegevens uiterlijk één jaar na aansluiting op ons netwerk verwijderen. Wij hebben wij een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 (f) AVG om persoonsgegevens van u te verwerken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn om te beoordelen of wij u kunnen aansluiten op ons glasvezelnetwerk.


1.2 Nieuwsberichten en relevante informatie

U kunt zich via de Website opgeven om nieuwsbrieven en relevante informatie van ons te ontvangen. Wij gebruiken hiervoor uw naam, adres en e-mailadres. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 (a) AVG. U mag te allen tijde uw toestemming intrekken. Dit kan via de link in de e-mail die wij aan u verzenden of door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. Wij bewaren uw gegevens voor dit doeleinde totdat u aangeeft geen informatie meer van ons te willen ontvangen. Het geven van uw persoonsgegevens is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting. Indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij u echter geen nieuwsbrief of uitnodiging voor evenementen sturen.


1.3 Analytische doeleinden

De gegevens die wij over u via de Website ontvangen, zoals uw woonplaats en postcode kunnen wij in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm gebruiken voor analytische en statistische doeleinden. Op basis van deze informatie kunnen wij onze dienstverlening optimaliseren. Wij anonimiseren uw gegevens na het maken van de analyse. Wij hebben wij een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 (f) AVG om persoonsgegevens van u te verwerken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn om onze bedrijfsvoering te optimaliseren.


1.4 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies en soortgelijke cookie technologieën waarbij informatie op uw randapparatuur wordt opgeslagen of van uw randapparatuur wordt afgelezen. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd (zie [verwijzing naar cookiestatement]) over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of via de cookiebalk op onze website.


2. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verstrekken uw Persoonsgegevens in beginsel niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo kunnen wij persoonsgegevens aan aannemers verstrekken indien dit noodzakelijk is om de aansluiting op ons glasvezelnetwerk te realiseren. Daarnaast kunnen we, indien u hier toestemming voor heeft gegeven persoonsgegeven doorgeven aan providers van elektronische communicatiediensten voor de levering van diensten. Wij kunnen voorts derden inschakelen in het kader van de uitvoering van de diensten of indien dit nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.


3. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.


4. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID

We kunnen ons privacy statement van tijd tot tijd wijzigen door publicatie van de gewijzigde versie op deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen.


5. UW RECHTEN

U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens,
  • uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren. U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


6. CONTACT

Indien u vragen heeft over dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen via privacy@opendutchfiber.nl.